Useful Chinese for Taxi
                                                 1.  chu zu che                                                        
                                                          出租车                                    
                                                           Taxi          
                                    
                                                 2.  wo yao qu
                                                        我要去……  
                                                    I’m going to… 
 
                                                 3.bu hao yi si
                                                        不好意思    
                                                      Excuse me  
                   
                                                 4. mei wen ti                                               
                                                        没问题                                                              
                                                    No problem                                                    
                     
                                                 5. xie xie  
                                                        谢谢    
                                                   Thank you

                                                 6. mei guan xi
                                                        没关系
                                                     That’s ok

                                                 7. dui bu qi                                                
                                                      对不起                                                               
                                                       Sorry                                                   
    
                                                 8. zai jian   
                                                       再见     
                                                   Goodbye  
 
                                                 9. yi zhi zou 
                                                       一直走      
                                                    Go straight     
                                                                                        
                                                10. you zhuan                                            
                                                            右转                                                                       
                                                       Turn right                                                  
 
                                                11. zuo zhuan
                                                            左转      
                                                        Turn left             

                                                12.  fa piao
                                                          发票
                                                        Invioce

                                        13. kao bian ting che ba                                   
                                                 靠边停车吧                                                      
                                             Pull over, please.                                          
  
                                       14. ni hui shuo ying wen ma
                                                   你会说英文吗?
                                           Can you speak English?

                                  15. qing wen na li neng jiao chu zu che?         
                                              请问哪里能叫出租车?                                        
                                            Where can I find a taxi?                                  
  
                                       16. qing dai wo qu Lao Wai Tan.
                                                     请带我去老外滩.  
                                            Please take me to Lao Wai Tan.

                                      17. qing kuai dian, wo you ji shi .                       
                                                     请快点.我有急事.                                               
                                          Please hurry up.  I’m in a hurry.             
 
                                      18.qing man dian, wo bu ji
                                                     请慢点.我不急.  
                                   Please drive slower. I am not in a hurry.

                               19. neng bang mang ban yi xia  xing li ma? xie  xie!              
                                                   能帮忙搬一下行李吗? 谢谢!                                       
                                     Could you help me with my luggage?  Thanks!                   
 
                                               20. duo shao qian?
                                                         多少钱? 
                                                   How much is it?